Shoqata

Shoqata eshte Organizate jo Qeveritare, jofitim prurese, jo politike,jo fetare e specializuar ne fushen e studimeve,publikimeve shkencore dhe njohjes se natyres, mbrojtjes se mjedisit malor Shqiptar,te ngjitjeve malore,te alpinizmit,te kacavjerjeve shkembore,te ecjeve me ski,te çiklizmit malor,te sporteve ne lumenj malore, dhe e zhvillon aktivitetin e saj ne perputhje me legjislacionin Shqiptar si dhe me dispozitat e parashikuara nga Statuti.

Qellimi

Qellimet e Shoqates percaktohen ne parim. Ne varesi te zhvillimeve konkrete ekipi drejtues i Shoqates do te percaktoje objektivat, rruget dhe mjetet konkrete. Objektivat ne parim jane percaktuar nga nevojat aktuale dhe perspektive te zhvillimit, te cituara ne paragrafin per argumentimin e Shoqates. Konkretizimi i tyre ne kuadrin e veprimtarise se Shoqates do te behet ne varesi te situatave dhe te burimeve njerezore e materiale qe do te disponohen.

Kontakti

Kujtim Onuzi & Juliana Onuzi
Rruga: Pjeter Bogdani, Pall.20/4, Shk.2, Ap.2/A,
Tirane, Albanien,
Tel ++355.42 261 827;
Tel+Fax: ++355.42 247 851
Handy: ++355.68 2397202;68 2260034
E.Mail: konuzi@yahoo.com, julionuzi@yahoo.it

Ngjitje Malore

Klikoni per te pare listen e tureve malore